*/ ?>

Nabízíme tyto stupně projektových dokumentací:

   
Architektonické studie, design (AST) 

Fáze studie je první velmi důležitá a podstatná část samotného projektu domu. Ve studii se zapracovávají požadavky a přání samotného investora v návaznosti na možnosti realizace a technické požadavky na výstavbu. Také se zapracovávají připomínky a postřehy samotného projektanta. Zabýváme se návrhem investičního záměru, vzhledu, materiálového, provozního a dispozičního řešení – architektonická studie vždy obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100, 1:200, pohledy, schematický řez a schematickou situaci - v závislosti na požadavcích a domluvě s investorem. 
Podstatnou součástí studie je také prověření legislativních a technických požadavků na samotnou stavbu. Po dohodě zpracujeme několik variant řešení. Na přání klienta jsme schopni zjistit i předběžný odhad investice do realizované stavby.
Náš ateliér disponuje architektkou a designerkou s mnohaletou praxí.

 

Dokumentace k územnímu řízení (DUR) 

Je nutné ji zpracovat tam, kde to vyžaduje stavební úřad, nebo kde dochází ke změně zájmového území. Součástí této dokumentace jsou vyjádření jednotlivých dotčených orgánů, správců sítí, vlastníků sítí a vlastníků přilehlých nemovitostí.
Dokumentace pro územní řízení navazuje na architektonickou studii, je doplněna o průvodní zprávu, situaci s vymezením napojení jednotlivých přípojek na inženýrské sítě a dále napojení objektu na komunikaci. Součástí je i předběžné jednání s úřady a orgány samosprávy.


Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo Ohlášení stavby (DSP) 

Standardní PD potřebná k zajištění ohlášení stavby nebo stavebního povolení. Projekt ke stavebnímu povolení je mnohdy požadován i k rekonstrukcím objektů. Dokumentace je již mnohem podrobnější v měřítku 1:100 nebo 1:50 oproti dokumentaci pro územní řízení. Dokumentace obsahuje materiálové a konstrukční řešení. Dále jsou přílohou rozvody inženýrských sítí a základní statické posouzení jednotlivých konstrukcí. Součástí je zpráva či projekt požárně bezpečnostního řešení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy. Tato dokumentace již slouží k nacenění stavby a jako vhodný podklad pro případnou realizaci samotné stavby. Obsah dokumentace je dán vyhláškou 499/2006 sb. o dokumentaci staveb. Dotčený stavební úřad může požadovat po stavebníkovi další dílčí části projektu, tzv. profese.


Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Obsahuje komplexní technické řešení stavby včetně detailů, jednotlivých specifikací použitých materiálů a položkového rozpočtu. Investorovi je nápomocna k objektivnímu vyhodnocení nabídek od dodavatelů staveb. Velmi důležitou roli hraje i při samotné realizaci stavby a její detailní kontrole, kdy je dodavatel jednoznačně a srozumitelně vázán projektem. Vzhledem k rozmachu oboru dřevostaveb Vám tento stupeň dokumentace doporučujeme mít zpracovaný. Nejen, že je pro Vás zárukou kvalitního projektu - kvalitní DPS je schopen vypracovat pouze skutečný odborník na dřevostavby - ale je také jasným omezujícím prvkem pro dodavatele stavby. 


Pasport stavby, zakreslení stávajícího stavu 

Jedná se o převedení stávajících papírových podkladů dodaných investorem - slouží pouze k orientačním úpravám objektu, případně jako podklad pro ověření a vynesení skutečného stavu objektu. V případě nedostatečných podkladů jsou tyto doplněny a odkontrolovány přímo na objektu. Dalším stupněm je celkové zaměření stávajícího stavu – v případě, že neexistuje žádný „papírový“ podklad. Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby. Jednotlivé specifické podrobnosti a části je možno řešit dle dohody s objednatelem díla. Detailnost a vynesení v měřítku dle domluvy s objednatelem. Pasporty mohou být dotaženy do podoby PD ke stavebnímu povolení nebo pro potřeby různých dotačních programů.


Dokumentace pro Nová Zelená Úsporám (NZU)  

Projektová dokumentace je zpracována na základě Metodických požadavků SFŽP. Zpracováváme jí vždy v takovém rozsahu, aby splnila na ní kladené požadavky v rámci dotačního programu NZÚ.